U Nar. nov., br. 23 od 8.3.2019. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kontnom planu za kreditne institucije koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Natrag