U Nar. nov., br. 125 od 20.12.2019. objavljena je Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Pisarovina.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.
Ovom Odukom mijenjanju se i brišu pojedine odredbe Odluke o porezima Općine Pisarovina (Nar. nov., br. 61/17 i 107/17).

Natrag