U Nar. nov., br. 66/19 od 10. srpnja 2019. objavljen je Zakon o vodama koji je stupio na snagu 18. srpnja 2019.

Ovim Zakonom vrši se dodatno usklađenje s odredbama Direktive 2006/118/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja kakvoće (SL L 372, 27.12.2006.) sukladno pismu službene obavijesti Europske komisije od 8. ožujka 2019. godine, povreda br. 2019/2030 zbog neusklađenosti Republike Hrvatske s odredbama navedene Direktive 2006/118/EZ, a u cilju potpunog usklađenja s odredbama iste.

S obzirom da se istodobno donesenim Zakonom o vodnim uslugama (Nar. nov., br. 66/19) uređuje, između ostaloga, i djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, a što je dosad bilo uređeno Zakonom o vodama (Nar. nov., br. 153/09 – 46/18), nastala je potreba za međusobnim usklađenjem navedenih zakona (u konkretnom slučaju izdvajanja odredbi koje se odnose na javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju iz Zakona o vodama). Imajući u vidu da su do sada donesene četiri izmjene i dopune Zakona o vodama (Nar. nov., br. 153/09 – 46/18), sukladno čl. 48. st. 4. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila (Nar. nov., br. 74/15) ocjenjeno je da se pristupi donošenju novoga propisa, odnosno novog Zakona o vodama.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti raniji Zakon o vodama Nar. nov., br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14. i 46/18.). Upravni postupci započeti do dana stupanja na snagu novog Zakona, dovršit će se po odredbama Zakona koji prestaje važiti i provedbenih propisa donesenih na temelju njega.

Natrag