U Nar. nov., br. 61/19 objavljena je Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini, koja je stupila na snagu 22. lipnja 2019.

U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini (»Narodne novine«, broj 12/19), dodane su nove vrste i podvrste prihoda (za povrate sredstava iz ranijih godina, pomoći iz inozemstva (EU refundacije) i drugo.

 

Natrag