Likvidacija društva – obveza GFI i prijave poreza na dobit

Zakonom o računovodstvu je za poduzetnike propisana obveza podnošenja godišnjeg financijskog izvještaja (u nastavku: GFI) za  statističke i druge potrebe te za potrebe javne objave.  Navedene obveze imaju i društva nad kojima je pokrenut postupak likvidacije odnosno društva koja su u likvidaciji. Navedene obveze regulira i Pravilnik o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (Nar. nov., br. 1/19 i 93/17; u nastavku: Pravilnik).

1. Godina početka postupka likvidacije

Za godinu u kojoj je pokrenut postupak likvidacije podnose se GFI i za statističke i druge potrebe te za javnu objavu. Također, za razdoblje do pokretanja likvidacije potrebno je podnijeti i prijavu poreza na dobit i druge obračune.

1.1. GFI za statističke i druge potrebe

GFI za statističke i druge potrebe sastavljaju se za određenu kalendarsku godinu. Stoga, društva na kojima je tijekom godine pokrenut postupak likvidacije za tu godinu sastavljaju samo jedan GFI za statističke potrebe.

U tom GFI u stupcu za tekuću godinu objedinjuju podatke za razdoblje do otvaranja likvidacije i nakon otvaranja likvidacije pa do 31.12. odnosne godine. U stupcu za prethodno razdoblje popunjavaju se podaci za prethodno godišnje razdoblje.

Rok podnošenja GFI za statističke potrebe i za društva u likvidaciji je 30. travnja tekuće za prethodnu godinu, a vrsta izvještaja je 30 – izvještaj koji ispunjava obveznik u likvidaciji.

1.2. GFI za javnu objavu

Poduzetnik nad kojim je u  toku godine pokrenut likvidacijski postupak, za potrebe javne objave sastavlja GFI za razdoblje od 1.1. do dana koji prethodi pokretanju likvidacije. Taj GFI dostavlja se Fini u roku od 90 dana od pokretanja likvidacije, s oznakom vrste izvještaja – 31.

Popunjavaju se stupci i za prethodno i za tekuće razdoblje, s tim da se podaci za prethodno razdoblje odnose na cijelu proteklu godinu (RDG) odnosno na stanje 31.12. (bilanca), dok se podaci za tekuće razdoblje odnose na podatke od 1.1. do dana otvaranja likvidacije, odnosno na stanje na dan prije pokretanja likvidacije.

Uz taj GFI, od nestandardne dokumentacije, obveza je predati samo bilješke, dok nema obveze predavati godišnje izvješće, revizorsko izvješće, odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka i odluku o utvrđivanju GFI-a (čl. 11. st. 5. Pravilnika).

1.3. Prijava poreza na dobit i drugi obračuni

Sukladno čl. 29. st. 3. Zakona o porezu na dobit, porezno razdoblje je i dio poslovne godine odnosno razdoblje koje se nastavlja na poslovnu godinu do otvaranja likvidacije. Dakle, i razdoblje od početka godine do otvaranja likvidacije je razdoblje za koje postoji obveza podnošenja prijave poreza na dobit. Rok za podnošenje prijave je 4 mjeseca od isteka razdoblja za koje se utvrđuje obveza poreza na dobit.

Porezni obveznik dužan je pisano obavijestiti Poreznu upravu i o samom otvaranju postupka likvidacije i to u roku od 8 dana od dana nastanka promjene (čl. 39. st. 1. Zakona o PD-u).

Uz Obrazac PD, kao i kod uobičajenog godišnjeg obračuna, obveznici predaju Obrazac TZ (obračun turističke članarine), Obrazac SR (obračun spomeničke rente), te druge priloge po potrebi. 

2. Razdoblje likvidacije – završetak likvidacije

2.1. GFI za statističke i druge potrebe

GFI za statističke i druge potrebe obvezno se predaje za svaku kalendarsku godinu sve do godine u kojoj je okončan postupak likvidacije. Dakle, ako postupak likvidacije traje možda i više godina, GFI za statističke potrebe se podnosi za svaku cijelu kalendarsku godinu.

2.2. GFI za javnu objavu

Za poduzetnike koji su u postupku likvidacije, GFI se sastavlja za razdoblje od dana pokretanja postupka likvidacije do datuma završetka postupka likvidacije (čl. 19. st. 10. ZOR-a). Dakle, za potrebe javne objave, razdoblje izvješćivanja je cijelo razdoblje od otvaranja pa sve do okončanja likvidacijskog postupka.

Vrsta izvještaja u tom slučaju je 30, a popunjavaju se samo podaci za tekuće razdoblje. U bilanci se iskazuje stanje na dan okončanja likvidacije, a račun dobiti i gubitka obuhvaća cijelo razdoblje od početka do završetka likvidacije. Kao godina izvještavanja upisuje se godina u kojoj je postupak završen. GFI se i u ovom slučaju sastavlja ovisno o veličini poduzetnika, no uz taj GFI nema obveze podnošenja godišnjeg izvješća, revizorskog izvješća, odluke o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka i odluke o utvrđivanju GFI-a (čl. 11. st. 5. Pravilnika).

Rok za podnošenje tog GFI-a je šest mjeseci od završetka likvidacijskog postupka (čl. 12. st. 5. Pravilnika).

2.3. Obrazac PD i drugi obračuni

Sukladno čl. 29. st. 3. Zakona o PD-u, porezno razdoblje je i razdoblje koje se nastavlja od otvaranja do okončanja postupka likvidacije. Dakle, prijava poreza na dobit sastavlja se za cjelokupno razdoblje trajanja postupka likvidacije, sve do okončanja istog.

Prijava se podnosi u roku od 4 mjeseca po okončanju likvidacije. Uz Obrazac PD, kao i kod uobičajenog godišnjeg obračuna, obveznici predaju  obrazac TZ (obračun turističke članarine), obrazac SR (obračun spomeničke rente) te druge propisane priloge po potrebi.

Društva u likvidaciji mogu biti oslobođena plaćanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori, uz uvjet dostave Rješenja o upisu Odluke o likvidaciji u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Godišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijenama od 1.000,00 kn (internet izdanje), 1.300,00 kn (tiskano izdanje) ili 1.600,00 kn (internet i tiskano izdanje).

 

Natrag