Izmjene Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića koji stupa na snagu dana 1.1.2020.

Izmjene i dopune Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (u nastavku: Zakon) odnose se na:

  • definiranje pojma dodanog šećera pod kojim se smatraju: - šećeri (monosaharidi i disaharidi), - pripravci koji sadrže šećer, osim sokova iz tarifne oznake KN 2009 koji ne sadrže dodane šećere te definiranje pojma metil-ksantinima pod kojim se smatraju: - kofein (1, 3, 7-trimetil-ksantin), - teobromin (3, 7 – dimetil-ksantin), - teofilin (1, 3 – dimetil-ksantin) i definiranje pojma taurina pod kojim se smatra spoj kemijske formule H2N-CH2-CH2-SO2-OH
  • pojam bezalkoholnog pića pod kojim se smatraju: 1. pića iz tarifnih oznaka KN 2009 i 2202 koja sadrže dodane šećere ili metil-ksantine ili taurin, osim bezalkoholnih pića koja sadrže proizvode iz tarifne oznake KN 0401 do 0404. Iznimka od oporezivanja na bezalkoholna pića koja sadrže proizvode iz tarifne oznake KN 0401 do 0404 ne odnosi se na proizvode koji sadrže metil-ksantine ili taurin, 2. ostala pića s udjelom alkohola ne većim od 1,2% iz tarifne oznake KN 2204, 2205, 2206 i 2208, osim pića koja su mješavina piva i bezalkoholnih pića iz tarifne oznake KN 2206 s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 0,5% vol., 3. sirupi i koncentrati koji sadrže dodane šećere ili metil-ksantine ili taurin namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića, neovisno o njihovu razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu (KN), 4. prašci i granule koji sadrže dodane šećere ili metil-ksantine ili taurin namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića, neovisno o njihovu razvrstavanju u KN
  • plaćanje posebnog poreza prema netomasi kave na predmete oporezivanja iz čl. 4. st. 2. Zakona (pržena kava iz tarifne oznake KN 0901 21 i KN 0901 22; ekstrakte, esencije i koncentrate od kave iz tarifne oznake KN 2101 11; pripravke na osnovi ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na osnovi kave iz tarifne oznake KN 2101 12; nadomjesci kave što sadrže kavu iz tarifne oznake KN 0901 9090)
  • plaćanje posebnog poreza na bezalkoholna pića prema volumenu i sadržaju šećera na predmete oporezivanja iz čl. 4. st. 3. Zakona, ako predmeti oporezivanja ne sadrže metil-ksantine ili taurin. Za voćne nektare i pića iz tarifne oznake KN 2009 iznos posebnog poreza utvrđen na temelju sadržaja šećera umanjuje se za postotni iznos udjela voća koji je sadržan u voćnom nektaru ili piću iz tarifne oznake KN 2009. Posebni porez na predmete oporezivanja iz čl. 4. st. 3. Zakona koji sadrže taurin plaća se prema volumenu i sadržaju taurina, a na predmete oporezivanja koji sadrže metil-ksantine, a ne sadrže taurin plaća se prema volumenu i sadržaju metil-ksantina. Sadržaj šećera, metil-ksantina i taurina utvrđuje se sukladno podacima označenim na pretpakovini ili etiketi koja je na nju pričvršćena prema propisima o informiranju potrošača o hrani ili prema pratećem dokumentu na kojem se taj podatak nalazi te analitičkim postupkom u neovisnom akreditiranom laboratoriju.
  • dostavljanje pisanih prijava za upis u registar obveznika posebnog poreza i izvješća koja porezni obveznici podnose u skladu s Zakonom te podnesaka poreznih obveznika, osim kada Carinska uprava odobri korištenje tehnika elektroničke obrade podataka za potrebe razmjene i pohrane informacija između stranaka i Carinske uprave.
Natrag