Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost

U Nar. nov., br. 121/19 od 11. 12. 2019. objavljen je Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji stupa na snagu dana 1.1.2020.

U nastavku navodimo pregled njegovih važnijih izmjena i dopuna.

Oporezivanje isporuka na temelju „aranžmana za premještanje dobara“

Propisuje se pojednostavljenje postupka oporezivanja prijenosa dobara iz tuzemstva u druge države članice u okviru „aranžmana za premještanje dobara“ kada se dobra premještaju u drugu državu članicu za potrebe naknadne isporuke tih dobara poreznim obveznicima iz tih država članica koji imaju pravo preuzeti vlasništvo nad tim dobrima u skladu s postojećim dogovorom između oba porezna obveznika (npr. premještanje dobara iz tuzemstva u skladište kupca ili treće osobe u drugoj državi članici).

Prema propisanim izmjenama i dopunama Zakona, uz ispunjenje svih propisanih uvjeta, tuzemni porezni obveznici koji prijenos dobara u druge države članice obavljaju u okviru „aranžmana za premještanje dobara“, od 1.1.2020. neće imati obvezu registriranja za potrebe PDV-a i prijavljivanja stjecanja dobara u tim državama članicama. Tuzemni porezni obveznici bi u takvim slučajevima prijenos takvih dobara evidentirali u posebno propisanoj evidenciji i prijavljivali u Zbirnoj prijavi (Obrazac ZP), dok bi stjecanje dobara prijavljivali porezni obveznici kojima se ta dobra isporučuju u drugoj državi članici u koju su dobra otpremljena ili prevezena.

Ako propisani uvjeti ne bi bili ispunjeni, odnosno ako prijenos dobara u drugu državu članicu nije obavljen u okviru „aranžmana za premještanje dobara“, tuzemni porezni obveznik trebao bi se registrirati za potrebe PDV-a u državi članici u koju premješta dobra te u toj državi članici prijaviti stjecanje dobara unutar EU.

Utvrđivanje isporuke s otpremom (mjesta isporuke) kod isporuka u nizu

Kod isporuka u nizu kod kojih su isporučena dobra podvrgnuta jedinstvenom prijevozu unutar EU (uključujući i trostrane poslove) u kojima sudjeluju posrednici, isporuka dobara s otpremom/prijevozom, na koju se primjenjuje oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke dobara u druge države članice, smatrat će se isporuka obavljena posredniku.

Iznimno od navedenog, isporukom dobara s otpremom/prijevozom smatrat će se isporuka koju je obavio posrednik u slučajevima kada je posrednik svojeg isporučitelja obavijestio o PDV identifikacijskom broju koji mu je izdala država članica iz koje se dobra otpremaju ili prevoze. Posrednikom se smatra isporučitelj u nizu različit od prvog isporučitelja, koji sam otprema ili prevozi dobra ili to za njegov račun obavlja treća osoba.

Ispravak PDV-a kod opoziva, popusta ili nemogućnosti naplate inozemnim poreznim obveznicima

Propisuje se mogućnost ispravka (umanjenja) iznosa PDV-a zbog opoziva, različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate i u slučajevima kada su dobra ili usluge isporučene poreznim obveznicima koji nemaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu i nisu u tuzemstvu registrirani za potrebe PDV-a, pod uvjetom da takvi porezni obveznici obavijeste isporučitelja da nisu zatražili povrat PDV-a prema odredbama čl. 67. ili 68. Zakona.

Proširenje primjene snižene stope PDV-a od 13%

Propisuje se primjena snižene stope PDV-a od 13% na:

  • usluge i povezana autorska prava nositelja fonogramskih prava koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost prema posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje tijela državne uprave nadležnog za intelektualno vlasništvo, te na
  • pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu (što se smatra pripremanjem i usluživanjem jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta propisat će se Pravilnikom o PDV-u).

Proširenje primjene oslobođenja od plaćanja PDV-a za određene djelatnosti od javnog interesa

Propisuje se brisanje uvjeta za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa (isporuke iz čl. 39. st. 1. toč. b), g), h), i), l), m) i n) Zakona, odnosno isporuke u okviru djelatnosti bolničke i medicinske njege, socijalne skrbi, zaštite djece i mladeži, obrazovanja, neprofitnih organizacija, sporta i tjelesnog odgoja te kulture) kada ih obavljaju ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti pod uvjetom da ne teže ostvarivanju dobiti te ako se dobit ipak ostvari da se ne raspodjeljuje, nego se koristi za nastavak ili poboljšanje obavljanja usluga.

Brisanjem predmetnih uvjeta, primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a omogućuje se svim poreznim obveznicima koji obavljaju predmetne djelatnosti neovisno o tome teže li ostvarivanju dobiti te raspodjeljuju li ostvarenu dobit ili ne.

Također, prijelaznim i završnim odredbama propisano je da porezni obveznici koji su do 31.12.2019. na obavljene predmetne isporuke obračunavali PDV, a koji od 1. siječnja 2020. primjenjuju oslobođenje od plaćanja PDV-a, moraju obaviti ispravak odbitka pretporeza za gospodarska dobra koja će koristiti za obavljanje isporuka oslobođenih plaćanja PDV-a. NAPOMENA: ispravak pretporeza obavlja se isključivo ako je porezni obveznik još uvijek u razdoblju za ispravak pretporeza (za nekretnine 10 godina, a za ostala gospodarska dobra 5 godina).

Nadalje, prijelaznim i završnim odredbama propisuje se da porezni obveznici koji do 31.12.2019. nisu ispunjavali uvjete za oslobođenje od plaćanja PDV-a na predmetne isporuke, a koji su 2019. godine upisani u registar obveznika PDV-a na vlastiti zahtjev, mogu iznimno do 15. siječnja 2021. podnijeti zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a nadležnoj ispostavi Porezne uprave ako u 2020. godini nisu ostvarili vrijednosti isporuka dobara ili obavljenih usluga veće od iznosa iz čl. 90. st. 1. Zakona, odnosno od 300.000,00 kn.

NAPOMENA: isporuke koje ulaze u cenzus od 300.000,00 kn propisane su čl. 90. st. 5. Zakona, te podsjećamo da isporuke iz čl. 39. Zakona ne ulaze u izračun cenzusa za obvezan upis u registar obveznika PDV-a.

Promjena materijalnih uvjeta za ostvarivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar EU

Radi činjenice da PDV identifikacijski broj postaje materijalni uvjet za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke dobara u drugu državu članicu, a ne samo formalni uvjet, propisuje se izmjena uvjeta za oslobođenje od plaćanja PDV-a kod isporuka dobara u druge države članice.

U skladu s navedenim, tuzemni porezni obveznik od 1.1.2020. ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja PDV-a za otpremljena ili prevezena dobra u drugu državu članicu pod sljedećim uvjetima:

  • dobra se isporučuju drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a koja djeluje kao takva, u toj drugoj državi članici,
  • porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik kojoj se obavlja isporuka registrirana je za potrebe PDV-a u toj drugoj državi članici te je isporučitelju dala svoj PDV identifikacijski broj,
  • porezni obveznik isporučitelj mora podnijeti Zbirnu prijavu (Obrazac ZP) i u njoj iskazati točne podatke.

Rok i način podnošenja prijave za povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području RH

Propisuje se da porezni obveznik koji obavlja povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području RH obvezno podnosi Prijavu usluga međunarodnog cestovnog prijevoza putnika prije ulaska u RH te ju je obvezan u pisanom obliku imati u prijevoznom sredstvu. Prijava se i nadalje može podnijeti u papirnatom obliku. Pravilnikom će biti propisan način podnošenja, oblik i podaci koji se upisuju u Prijavu.

Povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama

Propisuje se povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama s 3.000.000,00 kn na 7.500.000,00 kn, odnosno da porezni obveznik sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 7.500.000,00 kn bez PDV-a, može obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke.

U skladu s prijelaznim i završnim odredbama, porezni obveznici kojima vrijednost isporuka dobara i usluga u 2019. neće biti veća od 7.500.000,00 kn mogu se odlučiti za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama već od 1.1.2020., pod uvjetom da do 20. siječnja 2020. podnesu pisanu izjavu Poreznoj upravi.

Ukidanje primjene opće stope PDV-a od 24% od 1.1.2020.

Ukida se Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 106/18) propisano smanjenje opće stope PDV-a na 24% koje je trebalo stupiti na snagu od 1.1.2020.

Prema tome, od 1.1.2020. opća stopa PDV-a i nadalje će se obračunavati po stopi od 25%.

 

Natrag