U Nar. nov., br. 40/19 od 19.4.2019. objavljene su Izmjene Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju.

U Općim uvjetima ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 91/13 – 99/17) u toč. IV. st. 10. mijenja se i glasi: ''Iznimno od odredbe stavka 9. ove točke, za osiguranike koji su imali ranije ugovoreno dopunsko zdravstveno osiguranje kod Zavoda ili kod drugog osiguratelja, a koji su Zavodu podnijeli ponudu za sklapanje novog ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju najkasnije u roku 30 dana od dana prestanka važenja prethodne police dopunskog zdravstvenog osiguranja, prava i obveze iz ugovora počinju vrijediti s danom sklapanja ugovora''.

 

Natrag