Isplata regresa i zaštićeni račun

Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14 i 127/17; u nastavku ZR) ne propisuje pravo radnika na jednokratnu novčanu (pomoć) isplatu za korištenje godišnjeg koja se u praksi naziva regres i radnik ovo materijalno pravo ne može ostvariti temeljem ZR-a već samo pod uvjetom ako je ono utvrđeno nekim od autonomnih izvora prava.

ZR je samo propisao (čl. 62 . st. 6. ZR-a) da se materijalna prava radnika (jubilarna nagrada, regres, nagrada za božićne blagdane i slično) utvrđuju i isplaćuju razmjerno ugovorenom radnom vremenu, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.

Isplate regresa kao jednokratne pomoći radniku od strane poslodavca postoji samo ako je ovo pravo propisano pravilnikom o radu ili ako je ugovoreno kolektivnim ugovorom koji obvezuje poslodavca ili ugovorom o radu.

Svrha regresa je podmirivanje povećanih troškova radnika za vrijeme korištenja godišnjeg odmora (troškovi odmora, putovanja i slično).

Porezni propisi određuju može li se isplatiti regres bez obveze obračuna i plaćanja poreza i do koje svote. Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17128/17106/1801/19) propisano je da poslodavac može regres isplatiti neoporezivo i oporezivo. Poslodavac može neoporezivo isplatiti svome radniku do 2.500,00 kn godišnje prigodne nagrade među kojima je i regres, ali i druge nagrade kao božićnica, uskrsnica i sl.

Regres se može neoporezivo isplatiti radniku neovisno o tome u kojem dijelu godine mu je započeo radni odnos kod poslodavca on samo ovisno o tome koristi li radnik za tekuću godinu godišnji odmor kod poslodavca. Regresa kao prigodnu nagradu poslodavac ne može isplatiti radnicima na rodiljnom, roditeljskom dopustu ili bolovanju jer ti radnici koriste prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja i u navedenim razdobljima ne mogu koristiti godišnji odmor.

Može li se regres isplatiti na zaštićeni račun?

Oršnim zakonom (Nar. nov., br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17; u nastavku: OZ) propisano je koja su primanja izuzeta od ovrhe (čl. 172. OZ) i samo ona se mogu isplatiti na zaštićeni račun a to su:

  • naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,
  • dar za djecu do 15. godine života i potpore za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada i
  • potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada.

Među navedenim materijalnim pravima koja su izuzeta od ovrhe nije naveden regres stoga se on ne može isplatiti na zaštićeni već isključivo na nezaštićeni račun.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Polugodišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijeni od 650,00 kn.

Natrag