U Nar. nov., br. 117/19 od 2.12.2019. objavljen je Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. i 2021. godinu koji stupa na snagu 1.1.2020.

Natrag