U Nar. nov., br. 119/19 od 6. prosinca 2019. objavljen je Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, koji je sklopljen i primjenjiv od 29. studenoga 2019. (dan potpisa).

Ovim Dodatkom utvrđuje se visina osnovice za izračun plaća državnih službenika i namještenika za 2020. godinu i visina određenih materijalnih prava za 2020. godinu.

Ugovorne strane suglasno su utvrdile da će osnovica za izračun plaće za državne službenike i namještenike za 2020. godinu iznositi kako slijedi:

  • od 1.2020. do 31.5.2020. godine 5.809,79 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za siječanj 2020., a koja se isplaćuje u veljači 2020. godine
  • od 6.2020. do 30.9.2020. godine 5.925,99 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za lipanj 2020., a koja se isplaćuje u srpnju 2020. godine
  • od 10.2020. godine 6.044,51 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za listopad 2020., a koja se isplaćuje u studenom 2020. godine i nadalje.

Ugovorne strane su suglasne da će regres i godišnja nagrada za božićne blagdane za 2020. godinu iznositi 1.500,00 kn, a dar u prigodi dana Sv. Nikole za 2020. godinu iznositi 600,00 kn.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da iznos dnevnice za službena putovanja u Republici Hrvatskoj iz čl. 49. st. 2. Kolektivnog ugovora i iznos dodatka za rad na terenu iz čl. 50. st. 4. Kolektivnog ugovora, iznosi 200,00 kn.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da će otpremnina prilikom odlaska u mirovinu službenika i namještenika od 1. siječnja 2020. godine iznositi dvije osnovice za izračun plaće državnog službenika i namještenika, koje će biti važeće na zadnji dan rada u državnoj službi prije odlaska službenika i namještenika u mirovinu.

Natrag