U Nar. nov., br. 35 od 5. travnja 2019. objavljen je Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_04_35_744.html  koji se primjenjuje do zaključenja Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, a najduže do 31. srpnja 2019. godine.

Navedenim Dodatkom se utvrđuje da je između Vlade Republike Hrvatske i sindikata: Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara i Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske zaključen 26. ožujka 2018. godine Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 29/18 – u daljnjem tekstu: Ugovor) na vrijeme od 12 mjeseci i taj rok istječe 26. ožujka 2019. godine. Ugovorne strane su suglasne da se Ugovor u cijelosti nastavlja primjenjivati od 27. ožujka 2019. godine.

Natrag