U Nar. nov., br. 57 od 27.6.2018. objavljen je Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja  koji stupa na snagu 5.7.2018.

Ovim se Zakonom uređuje provedba carinskog zakonodavstva donesenog na razini Europske u dijelu koji se odnosi na pravo Republike Hrvatske da, kao država članica i u skladu s pravom Unije, nacionalnim zakonodavstvom uredi pitanje uvjeta prema kojima osoba s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj u okviru registrirane djelatnosti može pružati usluge carinskog zastupanja u Republici Hrvatskoj.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku Nar. nov., br. 92/01.).

Odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika na određenom graničnom prijelazu, izdana sukladno odredbama Zakona o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (Nar. nov., br. 92/01), važeća su do isteka roka do kojeg su izdana.

Korisnici važećih odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika i odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenih carinskih zastupnika, izdanih sukladno odredbama Zakona o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku Nar. nov., br. 92/01.), mogu nastaviti poslovati pod uvjetima iz odobrenja do ishođenja novog odobrenja sukladno odredbama ovoga Zakona, a najkasnije do 31. prosinca 2019.

Upravni i prekršajni postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se sukladno odredbama Zakona o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku Nar. nov., br. 92/01.).

Iznimno , svi prekršajni postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona okončat će se po odredbama ovoga Zakona ako je to povoljnije za počinitelja prekršaja.

Natrag