U Nar. nov., br. 29 od 28.3.2018. objavljen je Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske koji stupa na snagu 5. travnja 2018.

Ovim se Zakonom uređuju kriteriji i postupak prijave strateških investicijskih projekata, postupak procjene, odabira, pripreme i provedbe strateških projekata, raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za potrebe provedbe strateških projekata, davanje koncesija u vezi s provedbom strateških projekata i izdavanje upravnih akata u vezi s provedbom strateških projekata.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 133/13., 152/14. i 22/16.) i Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca kontrolne liste (»Narodne novine«, br. 151/13. i 32/14.).

Natrag