Zakonom o  provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe (Nar. nov., br.  12/18) utvrđuju se nadležna tijela, područje rada i ovlasti nadležnih tijela, mehanizmi kojima se potiču prijave nadležnim tijelima, kao i odgovarajuće prekršajne odredbe za provedbu Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL L 337, 23. 12. 2015.). Ovim se Zakonom osiguravaju pretpostavke za provedbu Uredbe (EU) 2015/2365. Nadležna tijela za provedbu Uredbe (EU) 2015/2365 i ovoga Zakona su Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Hrvatska narodna banka.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 15.2.2018.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_02_12_265.html

Natrag