U Nar. nov., br. 115 od 20.12.2018. objavljen je Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_12_115_2242.html  koji stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Natrag