U Nar. nov., br. 29 od 28.3.2018. objavljen je Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koji stupa na snagu 5. travnja 2018.

Ovim se Zakonom utvrđuju uvjeti za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezanih dopunskih djelatnosti koje se obavljaju na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: OPG) kao organizacijskom obliku, način i uvjeti za upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik OPG-ova), odgovornost, prava i obveze nositelja OPG-a i članova OPG-a, utvrđuju se nadležna tijela i nadzor u primjeni Zakona.

Do stupanja na snagu provedbenih propisa (pravilnika iz čl. 7. st. 6., čl. 8. st. 3., čl. 12. st. 6., čl. 13. st. 2., čl. 27. st. 5. i čl. 32. st.6. ovoga Zakona koje će donijeti ministar nadležan za poslove poljoprivrede u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona) ostaju na snazi propisi doneseni na temelju propisa kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike:

– Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (»Narodne novine«, br. 76/14.) i

– Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 76/14. i 82/14. – ispravak).

Natrag