U Nar. nov., br. 96/18 od 31.10.2018. objavljen je Zakon o obavljanju studentskih poslova (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, tj. stupa na snagu 08.11.2018.

 

Zakonom se uređuju prava i obveze izvođača, posrednika i naručitelja posla tijekom obavljanja studentskoga posla te ostala pitanja vezana uz obavljanje studentskih poslova.

U smislu Zakona i propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka, izjednačeni su u pravima i obvezama redoviti studenti i izvanredni studenti koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.  

Prava na temelju Zakona druga osoba (osoba u postupku upisa na studij ili osoba koja je završila studij a nema zasnovan radni odnos) može ostvarivati najdulje 3 mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje odnosno najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od 3 mjeseca od završetka studija.

Posrednik je dužan djelatnost posredovanja pri obavljanju studentskih poslova obavljati tako da ne izazove poremećaje na tržištu rada i ne ugrozi prava radnika. Posrednik je dužan naknadu za obavljeni studentski posao po uplati naručitelja posla najkasnije u roku od 3 radna dana od dana uplate sredstava na račun posrednika doznačiti na račun izvođača. Naknada posredniku iznosi 12 % netoiznosa naknade izvođaču.

Minimalna naknada za obavljanje studentskih poslova po satu izračunava se tako da se iznos minimalne brutoplaće u Republici Hrvatskoj (3.439,80 kn za 2018.) podijeli sa 160. Iznos minimalne bruto plaće za 2019. utvrdit će Vlada RH do kraja 2018. donošenjem uredbe o visini minimalne plaće koja će vrijediti u 2019. Izvođač ima pravo na 50-postotno uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom. Izvođač ima pravo i na naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade ako su ugovorene. Izvođač koji obavlja studentski posao najmanje 6 sati dnevno ima svakog dana obavljanja posla pravo na plaćeni odmor od najmanje trideset minuta.

Naručitelj posla koji je kao poslodavac poslovno uvjetovanim otkazom otkazao radniku ne smije 6 mjeseci od dana dostave odluke o otkazu ugovora o radu radniku za tu vrstu poslova s izvođačem sklopiti ugovor o obavljanju studentskih poslova. Ako u navedenom roku nastane potreba zapošljavanja zbog obavljanja istih poslova, a radnik kojemu je naručitelj posla otkazao zbog poslovno uvjetovanih razloga ne prihvati sklapanje ugovora o radu, naručitelj posla može sklopiti ugovor. Ustanove koje u trenutku stupanja na snagu Zakona, u skladu s Pravilnikom o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (»Narodne novine«, br. 16/96., 125/97., 37/06., 59/07. i 30/08.), obavljaju djelatnost posredovanja nastavljaju obavljati djelatnost posredovanja uz uvjet da u roku od najkasnije 5 godina od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju djelatnosti posredovanja. Ustanove su dužne najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona uskladiti svoje poslovanje s ostalim odredbama Zakona.

Na dan stupanja na snagu Zakona prestaje važiti Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (»Narodne novine«, br. 16/96., 125/97., 37/06., 59/07. i 30/08.).

Natrag