U Nar. nov., br. 115 od 20.12.2018. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o hrani  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_12_115_2250.html koji stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim čl. 32. st. 1. i 2. koji su izmijenjeni člankom 10. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. travnja 2019.

Zakonom se propisuje nadležnost Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu za obavljanje znanstvenih i stručnih poslova iz područja sigurnosti hrane i hrane za životinje, te definira provedba poslova službenih kontrola od strane inspektora Državnog inspektorata.

Natrag