Zakonom o najmu stanova (Nar. nov., br. 91/96 – 68/18) uređuju se prava i obveze u svezi s najmom i korištenjem stana ili dijela stana. Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova (Nar. nov., br. 68/18) mijenja se članak 21. Zakona, te se dodaje poglavlje XI.a ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMAC I PODSTANAR s člancima 28.a, 28.b, 28.c, 28.d, 28.e, 28.f, 28.g, 28.h, 28.i, 28.j, 28.k, 28.l, 28.m i 28.n. 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 4.8.2018.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_68_1394.html

Natrag