U Nar. nov., br. 46/18 od 18.5.2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima. Tim Zakonom vrši se usklađivanje s novom Direktivom EU 2016/801 Europskog parlamenta i vijeća od 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjene učenika ili obrazovnih projekata i obavljanja poslova au pair. Tako, navedenim Zakonom definiraju se neki novi pojmovi;  propisuju uvjeti za reguliranje boravka i rada istraživača; propisuju uvjeti za reguliranje boravka studenata, volontera i pripravnika te učenika koji sudjeluju u programima razmjene učenika, te propisuju prava istraživača, studenata, pripravnika , volontera i učenika.

Zakonom se otklanjaju i određeni uočeni nedostaci važećeg  teksta zakona te provode nomotehnička poboljšanja.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 10. ovoga Zakona u dijelu u kojem se dodaje članak 64.c i članka 33. ovoga Zakona u dijelu u kojem se u članku 220. stavku 3. dodaje nova točka 4., koji stupaju na snagu danom stupanja na snagu Schengenskog provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj.

Natrag