Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 25/18)

U Nar. nov., br. 25 od 14. ožujka 2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja koji stupa na snagu dana 22. ožujka 2018.

Izmjenama i dopunama Zakona uređuju se slijedeća pitanja:

- dopisom Europske komisije, Glavne uprave za tržišno natjecanje SA.47385 (2017/EO), od 6. veljače 2017., Europska komisija, Glavna uprava za tržišno natjecanje poziva nadležno tijelo - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta na izmjenu članka 15. Zakona o poticanju ulaganja kako bi se osigurala njegova usklađenost s odredbama Uredbe o općem skupnom izuzeću. Iz navedenog razloga predloženi Konačni prijedlog zakona dodatno se usklađuje s Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014, od 17. lipnja 2014. i Uredbom Komisije (EU) br. 2017/1084, od 14. lipnja 2017. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014., str. 1.), i to supstitucijom neusklađenog članka 15. s novom poticajnom mjerom za ulaganje – kroz gospodarsku aktivaciju neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske u cilju realizacije investicijskih projekata na području Republike Hrvatske

- uvođenje povoljnijih uvjeta za ostvarenje potpora/poticajnih mjera za ulaganje u slučajevima ulaganja mikro-poduzetnika i to kroz uračunavanje u opravdane troškove ulaganja - unos korištene opreme/strojeva do maksimalno pet godina starosti, kao i  produljenje razdoblja popunjavanja minimalno potrebnog broja novih radnih mjesta povezanih s provedbom projekta ulaganja s jedne godine na tri godine od početka projekta ulaganja

- proširenje pojma Logističkih i distribucijskih centara, kao prihvatljivih projekata za korištenje potpora za ulaganja, a koji nisu isključivo povezani s proizvodno-prerađivačkim aktivnostima projekta ulaganja

- uvođenje nove potporne mjere za ulaganje putem gospodarskog aktiviranja neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, a nalazi se na prostoru jedinica područne (regionalne) samouprave ili na prostoru jedinica lokalne samouprave koje su prema stupnju razvijenosti razvrstane u potpomognuta područja sukladno s propisom kojim se utvrđuju potpomognuta područja Republike Hrvatske, a koja nisu u funkciji i na kojoj, odnosno u kojoj se ne obavlja nikakva gospodarska aktivnost, niti druge aktivnosti značajne za Republiku Hrvatsku ili jedinicu lokalne/područne samouprave u kojoj se ta neaktivna imovina nalazi

- produljenje propisanog razdoblja očuvanja broja novootvorenih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u slučajevima smanjenja propisanog broja tijekom jedne kalendarske godine korisnicima potpora za ulaganje koje su ostvarili prema Zakonu o poticanju ulaganja (Narodne novine, br. 138/06 i 61/11) i Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (Narodne novine, br. 111/12 i 28/13) u razdoblju nepovoljnih tržišnih uvjeta u Republici Hrvatskoj. 

Natrag