U Nar. nov., br. 94/18 od 24. listopada 2018. objavljen je Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi koji stupa na snagu 1. studenoga 2018. s iznimkom odredbe čl. 6. st. 1. koja stupa na snagu 1. prosinca 2018. te odredbe čl. 7. koja stupa na snagu 1. srpnja 2019. godine.

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (SL L 133, 6. 5. 2014.), te Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1870 od 16. listopada 2017. o objavi upućivanja na europsku normu o elektroničkom izdavanju računa i popisa sintaksi u skladu s Direktivom 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 266, 17. 10. 2017.).

Sukladno odredbama Zakona, naručitelji su od 1. prosinca 2018. u obvezi zaprimati elektroničke račune u javnoj nabavi, dok se od 1. srpnja 2019. uvodi i obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi.

Javni naručitelji obvezni su usluge informacijskog posredništva zaprimanja i slanja elektroničkih računa povjeriti Financijskoj agenciji (FINA).

Iznimno, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tijela javnog prava koja u iznosu većem od 50 % financira jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili su podložna upravljačkom nadzoru od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili je više od polovine članova njihovih upravnih, upravljačkih ili nadzornih tijela imenovala jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, usluge informacijskog posredništva zaprimanja i slanja elektroničkih računa mogu povjeriti bilo kojem informacijskom posredniku registriranom na području Republike Hrvatske ili druge države članice.

Sektorski naručitelji također mogu usluge informacijskog posredništva zaprimanja i slanja elektroničkih računa povjeriti bilo kojem informacijskom posredniku registriranom na području Republike Hrvatske ili druge države članice.

Natrag