Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila (Nar. nov., br. 4/18) donesena je temeljem Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. nov., br. 15/13 - 127/17). Ovom Uredbom se utvrđuje način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila. Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_01_4_140.html

Natrag