U Nar. nov., br. 48/18 od 25.5.2018. objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova(u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 1.6.2018.

U Uredbi se između ostalih mijenjaju čl. 3. kojim se propisuje način utvrđivanja plaće diplomata u predstavništvu u inozemstvu, čl. 13. kojim se propisuje pravo na posebne dodatke i čl. 15. kojim se propisuje dodatak u slučaju posebne radne opterećenosti.

Prilog II. Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova (»Narodne novine«, br. 22/03, 48/03, 39/06, 36/07 i 25/13) zamjenjuje se Prilogom II. Koeficijenti troškova života u državama u kojima Republika Hrvatska ima predstavništva, koji je sastavni dio Uredbe.

Natrag