U Nar. nov., br. 94/18 od 24. listopada 2018. objavljena je Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske U-I-3197/2017, U-I-3949/2017 od 16. listopada 2018. kojom je ukinut Zakon o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine« broj 46/17. i 73/17.).

Podsjetimo se, ukinutim Zakonom je od 1.1.2018. bila uvedena obveza HRT-a dospjelu nenaplaćenu naknadu naplaćivati izdavanjem naloga za plaćanje uz plaćanje propisane paušalne naknade u visini od 100,00 kn, koja je trebala zamijeniti odvjetničke i javnobilježničke troškove.

Prema navedenom u toč. 18.1. Odluke, Ustavni sud je (polazeći od svojih ustaljenih stajališta pojašnjenih u točkama 13. i 14. obrazloženja ove Odluke) utvrdio da u konkretnom slučaju predlagatelj zakona nije iznio objektivne i racionalne razloge kojima bi obrazložio (opravdao) uvođenje novog modela prisilne naplate mjesečne pristojbe za korištenje HRT usluga. Zakonodavac u zakonodavnoj proceduri takvo postupanje nije sankcionirao. Drugim riječima, zakonodavac nije pokazao da će se njime ostvariti legitimni cilj koji se namjeravao postići – smanjiti troškove prisilne naplate pristojbe i s time smanjiti teret koji snose građani. Prema tome, osporeno normativno rješenje nije u suglasnosti sa zahtjevima koji za zakone proizlaze iz načela vladavine prava, najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske (članak 3. Ustava).

Natrag