U Nar. nov., br. 3/18 od 10. siječnja 2018. objavljena je Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore poreznih savjetnika https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_01_3_136.html uz napomenu da je u Nar. nov., br. 4/18 objavljen pročišćeni tekst Statuta navedene komore.

Natrag