U Nar. nov., br. 17 od 21. veljače 2018. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Negoslavci stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije«.

Sukladno predmetnoj Odluci, prirez porezu na dohodak Općine Negoslavci smanjuje se s 10% na 5%.

 

Natrag