Prihodi od državnih potpora

Sve veći broj poduzetnika koristi ili je zainteresiran za korištenje državnih potpora, poticaja, pomoći, i sl. (u nastavku: državne potpore). Nakon što se upoznaju s pravima i uvjetima za dobivanje potpore, sljedeće pitanje koje se nameće, a proizlazi iz bojazni od povećanja porezne obveze: jesu li primljene potpore prihod i kada?

Državne potpore su pomoći države (vlade, vladinih agencija i sl. tijela bilo da su na državnoj, lokalnoj ili međunarodnoj razini) u obliku transfera novca, imovine ili drugih resursa u korist poduzetnika u zamjenu ispunjavanja određenih uvjeta u prošlosti ili u budućnosti koji su povezani s poslovanjem tog poduzetnika.

Problematika državnih potpora je vrlo složena. Državnih potpora ima raznih oblika, vrsta i namjena, pa o tome ovisi i njihovo priznavanje u poslovnim knjigama, financijskim izvještajima i poreznim prijavama poduzetnika. U nastavku iznosimo temeljna načela priznavanja državnih potpora.

Državne potpore kod poduzetnika obveznika poreza na dobit

Priznavanje prihoda od državnih potpora kod poduzetnika obveznika poreza na dobit uređeno je računovodstvenim standardima (HSFI-ima i MSFI/MRS-ovima.

Kod evidentiranja državnih potpora potrebno je razlikovati potpore koje su dobivene za naknadu troškova koji su već nastali, trenutne financijske potpore, te potpore vezane uz buduće troškove.

Državne potpore za nadoknadu nastalih rashoda ili nastalog gubitka, ili u svrhu pružanja trenutne financijske podrške ali bez budućih povezanih troškova, priznaju se kao prihod u razdoblju u kojem je potraživanje nastalo, odnosno u kojem je poduzetnik ostvario pravo na potporu.

Državne potpore za nabavu materijalne imovine koja se amortizira priznaju se u prihode u razdobljima i omjerima u kojima se priznaje trošak amortizacije te imovine. Potpore povezane s imovinom koja se ne amortizira priznaju se u prihod kad su primljene (osim ako ne postoji osnova po kojoj bi se prihodi od potpore mogli drugačije priznavati).

Potpore koje će biti sučeljene s rashodima u budućim razdobljima, u razdoblju kad su primljene iskazuju se kao odgođeni prihod. U budućim razdobljima uključit će se u prihod proporcionalno iznosu priznatih troškova. Ovakvim pristupom prihodi od potpora neutraliziraju, tj. ne ulaze u poreznu osnovicu i ne oporezuju,

 Državne potpore priznaju se u prihod na sustavnoj osnovi tijekom razdoblja u kojima nastaju s njima povezani troškovi.

Državne potpore kod obrtnika

Priznavanje primitaka od državnih potpora kod obrtnika obveznika poreza na dohodak propisano je Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak, pri čemu se (u pravilu) primjenjuje ista analogija kao i kod obveznika poreza na dobit.

Državne potpore u novcu ili drugim resursima koje namjenski ili nenamjenski dobivaju obrtnici iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih izvora, smatraju se poslovnim primicima i evidentiraju u Knjizi primitaka i izdataka (Obrazac KPI) u trenutku kada su ostvarene odnosno primljene.

Iznimno, državne potpore namijenjene za nabavu dugotrajne imovine koja podliježe amortizaciji, ne priznaju se u primitke u razdoblju kad su primljene, već se uključuju u primite u iznosima evidentiranih izdataka nastalih temeljem amortizacije te dugotrajne imovine u istom poreznom razdoblju. Za ove potpore, obrtnik je obvezan voditi evidenciju o primljenim državnim potporama i poticajima za nabavu dugotrajne imovine i iznosima obračunane amortizacije.

Skrećemo pozornost obrtnicima paušalistima, da i njima primljene državne potpore predstavljaju primitak, te ako u toku godine primljene potpore zajedno s primicima od poslovanja prijeđu iznos od 300.000,00 kn obvezni su odmah prijeći na vođenje poslovnih knjiga i porez plaćati na osnovicu koju čini razlika primitaka i izdataka. Istovremeno se mijenja i iznos propisanih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koje su obvezni plaćati.

Potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda i ratnih razaranja ne smatraju se dohotkom.

Natrag