U Nar. nov., br. 48/18 od 25.5.2018. objavljen je Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (u nastavku: Pravilnik) koja stupa na snagu 2.6.2018.

Pravilnikom se utvrđuju mjere, pravila, postupci i aktivnosti zaštite na radu radnika, osoba na radu i samozaposlenih osoba na privremenim gradilištima koja su određena u čl. 3. st. 1. toč. 1. Pravilnika. Odredbe Pravilnika ne primjenjuju se prilikom istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina.

Pravilnikom se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva Vijeća 92/57/EEZ od 24. lipnja 1992. o primjeni minimalnih sigurnosnih i zdravstvenih uvjeta na privremenim ili pokretnim gradilištima (osma pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 245, 26.8.1992.), kako je izmijenjena Direktivom 2007/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 89/391/EEZ, njezinih pojedinačnih direktiva i direktiva Vijeća 83/477/EEZ, 91/383/EEZ, 92/29/EEZ i 94/33/EZ s ciljem pojednostavljivanja i racionalizacije izvješća o praktičnoj provedbi (Tekst značajan za EGP) (SL L 165, 27. 6. 2007.).

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (»Narodne novine«, broj 51/08).

Natrag