U Nar. nov., br. 71 od 4.8.2018. objavljen je Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja koji stupa na snagu 12.8.2018.

Ovim Pravilnikom propisuje se način, rokovi povezivanja podataka te evidentiranje i izvješćivanje o povezanim podacima i raspored nepovezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje bez pristanka obveznika plaćanja.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (Nar. nov., br. 12/14).

Natrag