U Nar. nov., br. 80/18 od 7.9.2018. objavljen je Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe (u nastavku: Pravilnik), a stupa na snagu os­moga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Pravilnikom se propisuju sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti objekata, prostorija i postrojenja te drugi posebni uvjeti koje moraju ispunjavati subjekti u poslovanju s predmetima opće uporabe za obavljanje djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe. Pravilnik se primjenjuje na sve faze proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe (»Narodne novine«, br. 82/10).

Natrag