Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD-u 2007. (Nar. nov., br. 35/18)

U Nar. nov., br. 35 od 13.4.2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD-u 2007 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_04_35_688.html koji stupa na snagu 21.4.2018.

Navedenim Pravilnikom izvršene su izmjene čl. 6. (kojim su propisani dokumenti koji se dostavljaju na uvid i presliku uz prijavu na obrascima RPS-1 i/ili RPS-2), čl. 8. (kojim je propisano da je za izdavanje prijepisa ili Eurocertifikata na engleskom jeziku potrebno dostaviti zahtjev za izdavanje) te čl. 22. (kojim je propisano da se obrasci prijava za razvrstavanje obrazaca RPS-1 i RPS-2 s uputama za ispunjavanje zamjenjuju novim obrascima i uputama za ispunjavanje).

Natrag