U Nar. nov., br. 3/18 od 10. siječnja 2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_01_3_116.html koji stupa na snagu 11. siječnja 2018.

Izmjenama Pravilnika dodan je, pored ostalih izmjena i dopuna, novi čl. 37.a koji pojašnjava što se sve uzima u obzir kod ispravka vrijednosti potraživanja koje se provodi na kraju godine; dodan je novi čl. 38.a kojim je propisano da proračun i proračunski korisnik koji je zadužen za praćenje naplate prihoda koji se dijele između više korisnika (zajednički prihodi) u svojoj glavnoj knjizi vodi potraživanje u ukupnom iznosu; da se rashodi za zaposlene koji su obračunani iznad neoporezivih iznosa, iako se u poreznom smislu smatraju plaćom, evidentiraju u okviru odgovarajućih računa podskupine 312 zajedno s obračunanim doprinosima, porezom, prirezom i neoporezivim dijelom naknade; mijenja se čl. 52. i dr.

Natrag