Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (Nar. nov., br. 125/15  - 60/18) donesen je temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 94/13 i 73/17). Ovim Pravilnikom propisuju se postupci i ciljevi u gospodarenju otpadnim vozilima, način njihove obrade, zahtjevi u pogledu sakupljanja, skladištenja i prijevoza, uključujući i označavanje i opremanje vozila, zahtjevi u pogledu obrade otpadnih vozila i otpada nastalog obradom i s tim povezane mjerne postupke, sadržaj programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih vozila, obveza prijave i dostave podataka, vođenja evidencije i dostave izvješća, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača vozila, zahtjevi u pogledu vozila koja se stavljaju na tržište, način obveznog postupanja proizvođača vozila, posjednika, sakupljača i obrađivača otpadnih vozila. 

Pravna i fizička osoba-obrtnik koja gospodari otpadnim vozilima, a što uključuje sakupljanje, prijevoz, obradu, posredovanje i trgovanje otpadom sukladno Zakonu te pravna i fizička osoba-obrtnik čijom aktivnošću nastaju otpadna vozila dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada u skladu s posebnim propisom.

Prilozi I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII. i XIV. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (Nar. nov., br. 125/15 i 90/16) zamjenjuju se Prilozima I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII. i XIV. koji su tiskani u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim odredbi čl. 3., čl. 8. s. 1. i čl. 9. ovog Pravilnika koje stupaju na snagu 1. siječnja 2019.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_07_60_1257.html

Natrag