U Nar. nov., br. 57 od 27.6.2018. objavljen je Pravilnik o daljinaru i najmanjem voznom vremenu koji stupa na snagu 5.7.2018.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje način određivanja daljinara i najmanjeg voznog vremena u javnom linijskom prijevozu putnika u unutarnjem cestovnom prometu i u međunarodnom cestovnom prometu na dijelovima putničkih linija koji prolaze kroz Republiku Hrvatsku.

Vozni redovi po kojima se prometuje na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, moraju se uskladiti s njegovim odredbama najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o određivanju daljinara i najmanjeg voznog vremena (»Nar. nov., br. 20/14).

Natrag