Poslovni najmovi prema MSFI 16

Početak primjene MSFI-a 16 – Najmovi, od 1. siječnja 2019. godine, uvodi značajne promjene u evidentiranju poslovnih (operativnih) najmova u poslovnim knjigama najmoprimaca.  Naime,  prema novim zahtjevima tog standarda, najmoprimci će i po osnovi operativnih najmova evidentirati imovinu i obveze u svojim poslovnim knjigama, te stoga i bilanci.

Jedinstveni  model za najmove

S 1. siječnjem 2019. počinje primjena novog standarda,  MSFI-a 16 – Najmovi koji će zamijeniti sadašnji  MRS 17 - Najmovi. Kao glavni razlog uvođenja novog standarda navodi se nedostatak informacija o operativnim najmovima u financijskim izvještajima najmoprimaca, te se prema novim zahtjevima MSFI-a 16 uvodi jedinstveni računovodstveni model za najmove kod najmoprimaca i za poslovne i za financijske najmove.

Prema tom modelu, najmoprimac je na datum početka najma dužan priznati imovinu s pravom upotrebe te obveze po najmu.  Imovina s pravom upotrebe, odnosno imovina iz ugovora o najmu, početno se mjeri po trošku, a obveze po najmu mjere se po sadašnjoj vrijednosti plaćanja najma koja nisu plaćena do tog datuma.

Imovina u najmu i naknadno se mjeri primjenom modela troška, što znači da se obračunava amortizacija i ev. gubici od umanjenja vrijednosti. No, ako se imovina u najmu odnosi na skupinu imovine na koju najmoprimac inače primjenjuje revalorizacijski model, i imovinu u najmu može mjeriti po istom modelu. Također, ako svoja ulaganja u nekretnine mjeri po fer vrijednosti, taj model dužan je primjenjivati i na imovinu u najmu koja tretira kao ulaganje u nekretnine.

Naknadno mjere obveze po najmu treba obuhvatiti povećanje knjigovodstvene vrijednosti kako bi odražavala kamate na obveze po najmu te smanjenje vrijednosti koje odražava izvršena plaćanja najma.

Kratkoročni najmovi i najmovi male vrijednosti

Kratkoročni najmovi  (do 12 mjeseci)  i najmovi male vrijednosti po posebnim odredbama standarda mogu se po odluci najmoprimca izuzeti od priznavanja imovine i obveza. U tom slučaju će se plaćanja najma i nadalje iskazivati kao troškovi odnosno rashodi razdoblja.

Najmovi male vrijednosti procjenjuju se na apsolutnoj osnovi.  Odnosno, na procjenu ne utječe najmoprimčeva veličina, vrsta ili okolnosti u kojima se nalazi, te se u skladu s tim očekuje da bi različiti najmoprimci trebali doći do istih zaključaka o tome ima li određena imovina nisku vrijednost. Primjerice, tabletna ili osobna računa, komadi malog uredskog namještaja i telefoni neki su od primjera imovine niske vrijednosti.

Najam imovine ne smatra se najmom imovine niske vrijednosti ako je imovina takve vrste da, kada je nova, obično nije niske vrijednosti. Primjerice, najmovi automobila ne bi se smatrali najmovima niske vrijednosti jer novi automobil obično nema nisku vrijednost.  Nadalje, ako se imovina daje ili očekuje dati u podnajam, glavni najam se ne smatra najmom niske vrijednosti.

Poslovni najmovi u tijeku

Prema prijelaznim odredbama MSFI-a 16, i po osnovi poslovnih najmova u tijeku, odnosno najmova započetih prije 1.1.2019., biti će potrebno iskazati imovinu s pravom upotrebe te obveze po najmu. Za navedeno je moguće koristiti puni retroaktivni pristup ili modificirani retroaktivni pristup prema kojemu se ne prepravljaju usporedni podaci, nego se kumulativni učinak prve primjene standarda iskazuje kao prilagodba početnog stanja zadržane dobiti (ili po potrebi, druge komponente vlasničkog kapitala) na datum prve primjene.

Za najmove niske vrijednosti koji će se i nadalje iskazivati troškovi razdoblja, te za najmove koji su obračunavani kao ulaganja u nekretnine primjenom modela fer vrijednosti, nema obveze prijelaznog usklađivanja.

 

DETALJNIJE O TEMI:

FIP br. 7/18, S. Pretnar Abičić, str. 23.

 

Natrag