U Nar. nov., br. 51 od 4. lipnja 2018. objavljeni su Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_06_51_1011.html  čiji je pregled dan u 4 tablice: Popis proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Popis proračunskih korisnika državnoga proračuna, Popis izvanproračunskih korisnika državnoga proračuna i Popis izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Natrag