Plaćanje u gotovom novcu od 1. 1. 2018.

Stupanjem na snagu novog Zakona o sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma od 1.1.2018. snižen je prag (iznos) do kojeg se u Republici Hrvatskoj mogu obavljati plaćanja i naplate u gotovom novcu.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj ne smije primiti naplatu ili obaviti plaćanje u gotovini u vrijednosti od 75.000,00 kn i većoj. Navedeno se primjenjuje na plaćanja i naplate u poslovima s rezidenta i nerezidenta.

Ograničenje vrijedi i u slučaju ako se naplata ili plaćanje obavlja u više međusobno očigledno povezanih gotovinskih transakcija u vrijednosti od 75.000,00 kn i većoj. Svako plaćanje i naplata u gotovini u iznosu 75.000,00 kn i većem mora se provesti uplatom ili prijenosom na transakcijski račun za plaćanje otvoren kod kreditne institucije.

Ograničenje se ne primjenjuje na priređivače igara na sreću kao obveznike provedbe mjera iz čl. 9. st. 2. toč. 16. Zakona.

Obveznici fiskalizacije

Za obveznike fiskalizacije, Zakonom o fisklizaciji u prometu gotovinom, i nadalje je propisano dodatno ograničenje. Naime, obveznik fiskalizacije može plaćati gotovim novcem drugom obvezniku fiskalizacije za nabavu proizvoda i usluga do iznosa od 5.000,00 kn po jednom računu. Pod plaćanjem gotovim novcem podrazumijeva se isključivo plaćanje u novčanicama kunama i kovanicama kunama i lipama. Dakle, navedeno se ne primjenjuje na plaćanja kreditnim i debitnim karticama.

Obveznik fiskalizacije može plaćati u gotovom novcu drugom obvezniku fiskalizacije, ako drugačije nije propisano posebnim poreznim propisom i za potrebe opskrbe ovlaštenih mjenjača gotovim novcem, te za namjene na temelju posebne odluke ministra financija.

Plaćanje obrtnicima
Zakonom o porezu na dohodak (čl. 86.) i Pravilnikom o porezu na dohodak (čl. 92.) propisano je da tijela državne uprave i sudbene vlasti i druga državna tijela, tijela i službe JLiP(R)S, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe su obvezne isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak obavljati na žiroračun kod banke. Dakle, poduzetnici i druge navedene osobe račun za kupljenu robu ili usluge, kao i druge primitke obrtnicima moraju platiti na njihov žiro račun. Navedeno se ne primjenjuje kada plaćanje prema obrtu obavljaju potrošači (građani).

Otkup otpada
Plaćanje za otkup otpada u postupku trgovanja otpadom na malo može se obavljati gotovinom do iznosa od 1.638,00 kn mjesečno. Ako se prodajom otpada ostvari mjesečni prihod veći od polovine minimalne plaće za proteklu godinu (u 2017. minimalna plaća iznosila je 3.276,00 kn), isto se smatra obavljanjem djelatnosti trgovanja otpadom i takvo se plaćanje mora obaviti na žiro račun prodavatelja otpada.

Otpadom se ne smatra ambalaža za koju se plaća povratna naknada (u iznosu od 0,50 kn/kom), niti otpad prikupljen u okviru organiziranih akcija i aktivnosti u svrhu zašite okoliša.

Skrećemo pozornost da trgovac otpadom mora zatražiti na uvid osobni identifikacijski dokument osobe od koje otkupljuje otpad, te izjavu o vlasništvu otpada (dokaz o porijeklu otpada).

Zabrana plaćanja u gotovom novcu
Pravna ili fizička osoba koja na računima u banci ima evidentirane neizvršene obveze za plaćanje, čiji je redoslijed plaćanja propisan posebnim propisima, tj. čiji je račun u blokadi, ne može plaćati gotovim novcem i/ili zadržati gotov novac u blagajni. Pravna ili fizička osoba čiji je račun u blokadi mora sav primljeni gotov novac (utržak) uplatiti na svoj žiro račun odmah, a najkasnije idući radni dan.

Plaćanja u stranoj gotovini i naplata od nerezidenata
Plaćanja i naplata u stranoj gotovini (valuti) u Republici Hrvatskoj mogu se obavljati u slučajevima i na način propisan Zakonom o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 96/03 – 76/13) i Odlukom o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji (Nar. nov., br. 111/05 i 16/15).

 

Natrag