U Nar. nov., br. 48/18 od 25.5.2018. objavljena je Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu danom donošenja.

Odlukom se određuje visina, način i rok uplate sredstava s osnove dobiti trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku za 2017. godinu, a koja će biti uplaćena u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu.

Odredbe Odluke primjenjuju se na trgovačka društva utvrđena Odlukom o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 120/13, 74/15, 44/16 i 2/18).

Odredbe Odluke ne primjenju se na sljedeća trgovačka društva: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb; Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb; Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Zagreb; HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb; Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb; Jadrolinija, Rijeka; Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Čilipi; Zračna luka Split d.o.o., Kaštel Štafilić; Croatia Airlines d.d., Zagreb; Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb i Državne nekretnine d.o.o., Zagreb.

Trgovačka društva dužna su, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, prije uplate dobiti u državni proračun sukladno odredbama Odluke, pokriti gubitke iz ranijih godina.

Nakon donošenja odluka trgovačkih društava koje su potrebne za provedbu radnji i mjera sukladno Odluci, trgovačka društva uplatit će 60% sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja za 2017. godinu, ostvarenih temeljem udjela u temeljnom kapitalu društva koji pripada Republici Hrvatskoj u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu. Iznimno od navedenog, trgovačko društvo Agencija Alan d.o.o., Zagreb uplatit će 100% sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja za 2017. godinu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu, a koja će biti namjenski korištena za potrebe modernizacije i djelovanja Oružanih snaga Republike Hrvatske i trgovačko društvo Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb uplatit će 60% sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja za 2017. godinu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu, a koja će biti namjenski korištena za poboljšanje materijalnih uvjeta policijskih službenika.

Sredstva s osnove dobiti nakon oporezivanja utvrđena ovom Odlukom, trgovačka društva od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, dužna su uplatiti izravno na račun Državnog proračuna IBAN HR1210010051863000160 s modelom 68 i pozivom na broj 7161-OIB uplatitelja-godina za koju se uplaćuje dobit, dinamikom uplate koju će usuglasiti s Ministarstvom financija.

Natrag