Odluka o porezima Općine Sutivan (Nar. nov., br. 20/18)

Odluka o porezima Općine Sutivan (Nar. nov., br. 12/18) donesena je na temelju Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17) i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01 - 137/15). Porezi Općine Sutivan su sljedeći:

  1. prirez porezu na dohodak
  2. porez na potrošnju
  3. porez na kuće za odmor.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Sutivan«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave Odluke u »Narodnim novinama«. 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_20_411.html

Natrag