U Nar. nov., br. 7/18 od 19.1.2018. objavljena je Odluka o porezima Općine Primošten koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Općine Primošten«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave Odluke u »Narodnim novinama«.

Porezi Općine Primošten su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuću za odmor.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje 15,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza temeljem ove Odluke obavlja Porezna uprava, Područni ured Šibenik, Ispostava Šibenik.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Primošten objavljena u »Službenom vjesniku Općine Primošten« broj 3/17 i Nar. nov., br. 36/17.

Natrag