U Nar. nov., br. 16/18 od 16.2.2018. objavljena je Odluka o porezima Općine Borovo (pročišćeni tekst) (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu  osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Borovo, osim odredbi o prirezu poraza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave Odluke u »Narodnim novinama«.

Porezi Općine Borovo su: 1. prirez porezu na dohodak, plaća se po stopi od 10% od utvrđene osnovice (porez na dohodak), 2. porez na potrošnju, plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost), 3. porez na kuće za odmor, plaća se godišnje, u iznosu od 5 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor, u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza, 4. porez na korištenje javnih površina.

Stupanjem na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Borovo objavljena u »Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije« broj 07/02, 21/07 i 21/14 i u »Narodnim novinama« 105/02.

Natrag