U Nar. nov., br. 72/18 od 8.8.2018. objavljena je Odluka o porezima Grada Benkovca (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Grada Benkovca«.

Odlukom se utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Benkovcu, obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16 i 101/17)

Porezi Grada Benkovca su: 1. prirez poreza na dohodak, plaća se po stopi od 5% od utvrđene osnovice (porez na dohodak), 2. porez na potrošnju, plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića (bez PDV-a) koje se proda u ugostiteljskim objektima), 3. porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 10,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor i to jednom godišnje, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza.

Stupanjem na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Benkovca (»Službeni glasnik, Grada Benkovca« br. 06/13 i »Narodne novine«, br. 01/14) .

Svi započeti postupci utvrđivanja i naplate gradskih poreza koji nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po Odredbama Odluke o porezima Grada Benkovca (»Službeni glasnik Grada Benkovca«, br. 06/13 i »Narodne novine«, br. 01/14).

Natrag