Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2018. (Nar. nov., br. 25/18)

U Nar. nov., br. 25 od 14. ožujka 2018. objavljena je Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2018. koja stupa na snagu dana 22. ožujka 2018., a primjenjuje se od 1.1.2018.

Osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, od 1. siječnja 2018. iznosi 1.272,29 kn.

Novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja korisnicima koji su pravo na novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja ostvarili od 1. siječnja 1999. do 31. prosinca 2017. usklađuju se od 1. siječnja 2018. za 0,94%.

Natrag