U Nar. nov., br. 7/18 od 19.1.2018. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Štefanje koja stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Općini Štefanje pripadaju sljedeći općinski porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 8%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se jednom godišnje u vrijednosti od 15,00 kn/m2 po površine kuće za odmor.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima, klasa: 410-01/17-01/03, ur. broj: 2110/03-01-17-1 od 12. travnja 2017. godine (»Službeni vjesnik Općine Štefanje« broj 02 /17).

Natrag