U Nar. nov., br. 40/18 od 2.5.2018. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Podbablje (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon proteka mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Odlukom se određuju općinski porezi, kao prihodi Općine Podbablje, kojima u okviru samoupravnog djelokruga Općina Podbablje slobodno raspolaže.

Porezi Općine Podbablje su: 1. prirez poreza na dohodak, plaća se po stopi od 6% od utvrđene osnovice (porez na dohodak), 2. porez na potrošnju, plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima), 3. porez na kuće za odmor, plaća se godišnje, u visini od 3,00 kune po metru četvornom korisne površine kuće za odmor, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na kuće za odmor.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Podbablje (Službeni glasnik Općine Podbablje 01/06).

Natrag