U Nar. nov., br. 13 od 9.2.2018. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Marijanci koja stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenom glasniku« Općine Marijanci, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1.3.2018.

Ovom odlukom utvrđuju se općinski porezi koji pripadaju Općini Marijanci, obveznici plaćanja, stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Početkom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Marijanci (»Narodne novine« broj 101/2003.) te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Marijanci (»Službeni glasnik« Općine Marijanci br. 04/2017.)

Natrag