Odlukom o općinskim porezima Općine Hrvatska Dubica (Nar. nov., br. 12/18) utvrđuju se vrste poreza, obveznici plaćanja poreza, porezne osnovice i stope, visina, te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji pripadaju Općini Hrvatska Dubica, a koji se obračunavaju i plaćaju po posebnom zakonu, drugim propisima i ovoj Odluci. Općini Hrvatska Dubica pripadaju sljedeći porezi: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 3%.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenom vjesniku«, službenom glasilu Općine Hrvatska Dubica osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_02_12_277.html

Natrag