Odluka o lokalnim porezima Općine Vižinada (Nar. nov., br. 52/18) donesena je na temelju Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17). Općinski porezi Općine Vižinada – Visinada jesu:

  1. prirez porezu na dohodak,
  2. porez na potrošnju,
  3. porez na kuće za odmor,
  4. porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 3%.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave, dakle 14.6.2018.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_52_1030.html

Natrag